បក់

ដោយWiktionary

( កិ. ) ធ្វើ​អវយវៈ​ដែល​អាច​កម្រើក​បាន​ឲ្យ​កម្រើក : បក់​កន្ទុយ, បក់​ស្លឹក​ត្រចៀក, បក់​ដៃ ។ កោយ​ប្រមូល​ឲ្យ​មាន​ខ្យល់ ឬ​បោយ​ផ្ងុប​ឲ្យ​មាន​ខ្យល់ : បក់​ផ្លិត, ដេក​មិន​លក់​បក់​មិន​រហើយ ។ ផាត់​ចេញ : បក់​មូស, បក់​ផ្សែង​ចេញ ។ បក់​បាយ បក់​ផង​បោយ​ផង ។ ខ្យល់​បក់​រំភើយ​ៗ ខ្យល់​បក់​រហើយ​តិច​ៗ​ល្មម​ត្រជាក់​ស្រួល ។ល។