បង្ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បង់-ក ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​កកើត​ឡើង : បង្ក​ហេតុ, បង្ក​ជម្លោះ, បង្ក​ក្ដី ។ បង្ក​បង្កើត ធ្វើ​ឲ្យ​កកើត​ឡើង ។