បង្កុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​កោង​ដូច​ជា​កុង : បង្កុង​រនាប, បង្កុង​ផ្ដៅ, បង្កុង​ឫស្សី ។