បង្ខាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ខាំ​ក្នុង​មាត់ : បង្ខាំ​បង្ហៀរ​សេះ ។ ធ្វើ​ឲ្យ​ខាំ​ជាប់​គ្នា : បង្ខាំ​ដំណាប់​ក្បាល​អណ្ដែង ។