បង្គា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ព្រោន​សមុទ្រ ។ ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ​ពួក​បង្គៅ; អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ បង្គាវ ។