បង្គោល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈើ​ឬ​ឫស្សី​ជា​គោល​សម្រាប់​ដាំ សម្រាប់​បោះ​ក្នុង​ដី​ដើម្បី​នឹង​ចង​សត្វ, ចង​ទូក​ជាដើម : បង្គោល​គោ, បង្គោល​ទូក, បង្គោល​របង, បង្គោល​ធ្នស់,...។
  2. ភូមិនៃឃុំកណ្ដៀង