បង្គ្រប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​គ្រប់, ថែម​ឲ្យ​គ្រប់ : ប្រាំ​ដាក់​ពីរ​ថែម​មក​ទៀត បង្គ្រប់​ជា ៧ ។