បង្រុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) ខៃ, ខួង, ស្វាន, ទម្លុះ​ឲ្យ​មាន​រន្ធ​រហូត​ពី​ដើម​ទៅ​ចុង ឬ​ពី​ម្ខាង​ទៅ​ម្ខាង : បង្រុះ​ដុំ​រទេះ ។
  2. ( ន. ) ដែក​សម្រាប់​ខួង​ទម្លុះ; ហៅ​ថា ដែក​បង្រុះ ។
  3. អតីតភូមិនៃឃុំព្នៀត
  4. ភូមិនៃសង្កាត់ព្នៀត