បង្រៀន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ញ៉ាំង​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​រៀន, ប្រៀន​ឲ្យ​ចេះ, ឲ្យ​ចំណេះ​ដោយ​ការ​បង្ហាត់, បង្ហាញ​ឲ្យ​ចេះ : បង្រៀន​អក្សរ, បង្រៀន​លេខ, បង្រៀន​ច្បាប់ ។