បង្អាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​អាប់ : បង្អាប់​មុខ, បង្អាប់​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ, បង្អាប់​វង្ស​ត្រកូល ។