បង្អូស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​អូស, ដាក់​ឲ្យ​អូស : បង្អូស​នង្គ័ល ទឹម​គោ​ឲ្យ​អូស​នង្គ័ល ។ កិ. វិ. ដើរ​បង្អូស​ជើង ដើរ​លើក​ជើង​ស្ទើរ​មិន​ផុត​ពី​ដី ហើយ​ឈាន​អូស​បន្តិច​ៗ ។ និយាយ​បង្អូស និយាយ​សម្ដី​យឺត​ៗ ម្លាយ​ៗ ។