បង្អួច

ពីWiktionary

( ន. ) រង្វះ​ជញ្ជាំង​គេហដ្ឋាន ធ្វើ​សម្រាប់​ឲ្យ​ខ្យល់ និង​ពន្លឺ​ចេញ​ចូល​បាន (ម. ព. វាតបាន ក្នុង​ពាក្យ វាត (--តៈ) ន. សំ. បា. ផង) ។

  1. (គណិតូបករណ៍វិទ្យា, កម្មវិធី) window, fenêtre ប្រអប់រាងចតុកោណកែងមួយនៅលើផ្ទៃអេក្រង់កុំព្យូទ័រ ដែលផ្ទុកឬ បង្ហាញព័ត៌មាន ជាលទ្ធផលនៃកម្មវិធី ដែលភាគច្រើនគេអាចពង្រីក បង្រួម ផ្លាស់ទីបំបាំងឬបង្ហាញវាបាន។