បង្អួច

ដោយWiktionary

( ន. ) រង្វះ​ជញ្ជាំង​គេហដ្ឋាន ធ្វើ​សម្រាប់​ឲ្យ​ខ្យល់ និង​ពន្លឺ​ចេញ​ចូល​បាន (ម. ព. វាតបាន ក្នុង​ពាក្យ វាត (--តៈ) ន. សំ. បា. ផង) ។