បញ្ចក្ខន្ធ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប៉័ញ-ច័ក-ខ័ន បា.; សំ. ( ន. ) (បញ្ចស្កន្ធ) ខន្ធ ៥ គឺ​រូប, វេទនា, សញ្ញា, សង្ខារ, វិញ្ញាណ ។