បញ្ញែម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប័ញ-ញ៉ែម ( កិ. ) ស៊ី​ចំណី​អ្វី​បង្អួត​គេ​ដោយ​ពោល​ពាក្យ​ថា ញ៉ែម​ៗ !... (សម្ដី​សម្រាប់​ក្មេង​តូច) ។