បញ្ញ​វន្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាសាខ្មែរ[កែប្រែ]

ប៉័ញ-ញ៉ៈ-វាន់ បា. ( ន. ) (--វន្តុ > វន្ត) អ្នក​មាន​ប្រាជ្ញា, អ្នក​ប្រាជ្ញ, អ្នក​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ប្រើ​គំនិត​ត្រិះរិះ​ក្នុង​កិច្ចការ​គ្រប់​ចំពូក (បារ. Intellectuel) ។ ស្ត្រី​ជា, បញ្ញវតីបញ្ញវន្តី

បកប្រែ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស[កែប្រែ]

បញ្ញ​វន្ត (ន.) scholar