បណ្ឌុ

ដោយWiktionary

ប័ន-ឌុ បា.សំ. (គុ.) (បាណ្ឌុ)លឿង, លឿងទុំ ។

ន័យដូច[កែប្រែ]