បស្ចិម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប័ស-ចិម សំ.; បា. ( ន. ) (បឝ្ចិម; បច្ឆិម គុ. ឬ ន. “ដែល​ជា​ទី​បំផុត, ខាង​ក្រោយ; ទិស​ខាង​លិច”) ទិស​ខាង​ក្រោយ គឺ​ទិស​ខាង​លិច : ទិស​បស្ចិម ។