បាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ.បា. ( គុ. ) ដែល​លាមក, អាក្រក់, ពុំ​ប្រសើរ : ចិត្ត​បាប, អំពើ​បាប ។ ន. អំពើ​លាមក, អាក្រក់, ពុំ​ប្រសើរ : ធ្វើ​បាប, បាន​បាប, ខ្លាច​បាប ។