បាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បិទ, រាំង, ខ្ទប់​ឲ្យ​កំបាំង : បាំង​វាំងនន, បាំង​ជញ្ជាំង ។ បាំង​គំនិត រាំង​គំនិត​មិន​ឲ្យ​គិត​ឃើញ ។ បាំង​ឆត្រ បើក​ឆត្រ​គ្រប​ពី​លើ​មិន​ឲ្យ​ត្រូវ​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ឬ​ត្រូវ​ភ្លៀង ។ បាំង​ដៃ យក​បាត​ដៃ​បាំង​ទន្ទឹម​នឹង​ថ្ងាស​មិន​ឲ្យ​ពន្លឺ​ចាំង​ពឹល​ភ្នែក​​ដើម្បី​នឹង​មើល​អ្វីៗ​ ឲ្យ​ឃើញ​ច្បាស់ ។ មោហ៍​បាំង សេចក្ដី​ងងឹត​ល្ងង់​បិទ​រាំង​ប្រាជ្ញា​មិន​ឲ្យ​យល់​ការ​ពិត ។ ពាក្យ​នេះ​ខ្មែរ​យើង​ច្រើន​និយាយ​អំពី​កំហឹង​ខ្លាំង​ដែល​ទប់​មិន​ទាន់ ឬ​អំពី​ការ​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​បវេណី កន្លង​ច្បាប់ ដោយ​ភាន់​ច្រឡំ​ភ្លេច​ស្មារតី​មិន​យល់​ការ​ខុស​ត្រូវ ។ល។