បួរដីក្រៈ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ជាប្រភេទដីរាងទ្រវែងងកោងដូចបួរគោ នៅប៉ែកខាងជ្រោយមលយូ ន.