បោយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ហៅ​ដោយ​លូក​ដៃ​បក់​ផ្ងុប​ចុះ​ជា​សញ្ញា​ឲ្យ​ដឹង​ឥត​ស្រែក​ហៅ ឬ​ទាំង​ស្រែក​ហៅ​ផង : បោយ​ដៃ​ហៅ, បោយ​ដៃ​ស្រែក​ហៅ ។

( ន. ) ត្រឡោក​មាន​ដង​ឬ​ផ្តិល​មាន​ដង : យក​បោយ​ដង​ទឹក ។ អ្នក​បម្រើ, អ្នក​បម្រើ​ភោជនាហារ (អ. Boy ក្មេង​បម្រើ) ។