បំផ្លាញ

ដោយWiktionary

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​លាញ, ពន្លាញ គឺ​ធ្វើ​ឲ្យ​វិនាស​អន្តរាយ : ចាយ​វាយ​ខ្ជីខ្ជា​បំផ្លាញ​ទ្រព្យ ។