ប៉ុន្មាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប៉ុន-ម៉ាន ( និ. ) (មក​អំពី ប៉ុន + មាន) ពាក្យ​សម្រាប់​សួរ​ឲ្យ​ដឹង​ចំនួន​អ្វី​ៗ : មនុស្ស​ប៉ុន្មាន​នាក់ ? ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​រៀល ?