ប៉ែតសិប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

แปดสิบ --សឹប ស. ( ប. សំ. ) ដប់ ៨ ដង (៨០) ។