ប្រក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បិទ​បាំង​ពី​ខាង​លើ : ប្រក់​ផ្ទះ ។