ប្រដាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) តាក់តែង, ស្អិតស្អាង, រៀបចំ ។

( ន. ) គ្រឿង​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់ (គ្រប់​យ៉ាង) : មាន​គ្រប់​ប្រដាប់​អស់​ហើយ ឥត​ខ្វះ​អ្វី​ទេ ។