ប្រមាណ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

-ម៉ាន សំ.; បា. ( ន. ) (បមាណ) ការ​រាប់, ការ​ស្ទង់, គ្នេរ, ស្មាន, ចំនួន; ពាក្យ, សេចក្ដី​ដែល​គួរ​រាប់​គួរ​យក​ជា​ការ​ពិត​បាន; ការ​កំណត់​ឬ​ស្ទង់​ដំណើរ : ធ្វើ​ការ​និមន្ត​ស្គាល់​ប្រមាណ; មនុស្ស​មិន​ស្គាល់​ប្រាណ​ខ្លួន; នឹង​យក​ពាក្យ​នេះ​ជា​ប្រមាណ​ពុំបាន, សេចក្ដី​នេះ​គួរ​យក​ជា​ប្រមាណ​បាន ។ល។ កិ. រាប់, ស្ទង់​ការ, ស្ទង់​ដំណើរ; គ្នេរ ដោយ​ស្មាន : ប្រមាណ​ការ​មិន​ត្រូវ, មាន​ច្រើន​ណាស់​នឹង​រាប់​ពុំ​បាន​ប្រមាណ​ពុំ​អស់​ឡើយ ។ល។