ប្រយោជន៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រយ៉ោច សំ.; បា. ( ន. ) (ប្រយោជន; បយោជន) ដំណើរ​ដែល​គួរ​ប្រកប, អ្វី​ៗ​ដែល​គេ​ត្រូវ​ការ, ដែល​គេ​ប្រកប​ទៅ​កើត​ការ, ផល​ដែល​សម្រេច​អំពី​ការ​ប្រកប : ប្រយោជន៍​ក្នុង​លោក​នេះ, ប្រយោជន៍​ក្នុង​បរលោក; បុគ្គល​គួរ​កុំ​ធ្វើ​អំពើ​ឥត​ប្រយោជន៍ គួរ​ធ្វើ​តែ​អំពើ​ណា​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍ ។