ប្រាចិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ចិន សំ.; បា. ( គុ. ឬ ន. ) (ប្រាចីន; បាចីន) ខាង​កើត; ទិស​ខាង​កើត; ច្រើន​និយាយ​ថា ប្រាចិន​ទិស ឬ បាចិន​ទិស (ទិស​ខាង​កើត) ។ ប្រាចីន