ប្រាជ្ញា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រាច-ញ៉ា សំ.; បា. ( ន. ) (ប្រជ្ញា; បញ្ញា) ប្រើ​ជា : មាន​ប្រាជ្ញា, ឥត​ប្រាជ្ញា (ម. ព. បញ្ញា ផង) ។ ប្រាជ្ញា​ញាណ ប្រាជ្ញា​និង​ញាណ ឬ​ញាណ​ដែល​អាស្រ័យ​នឹង​ប្រាជ្ញា, ការ​យល់​ជាក់​ច្បាស់; (រ. ស.) : ព្រះ​ប្រាជ្ញា ឬ ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ ។ ប្រាជ្ញា​បុណ្យ​ផង​កើត​ដោយ​ប្រតិបត្តិ ប្រាជ្ញា​ក្ដី បុណ្យ​ក្ដី​កើត​មាន​ព្រោះ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​ប្រតិបត្តិ គឺ​ប្រាជ្ញា​កើត​ព្រោះ​អាស្រ័យ​ការ​រៀន, ស្ដាប់, គិត និង​ការ​ចម្រើន; បុណ្យ​កើត​មាន​ព្រោះ​អាស្រ័យ​ការ​កសាង​ធ្វើ​បុញ្ញកិរិយា​វត្ថុ (ព. សុ. ក្នុង​សាស្ត្រា ច្បាប់​ក្រម) ។