ប្រាសាទចារ្យ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំដូនកែវ