ប្រូស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​ធ្លាក់, ដួល, បោក, បោះ, ស្រាល​ៗ​រហ័សជាដើម (ស្រូស) : ដួល​ប្រូស