ប្រៀន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បង្រៀន ។ ប្រៀន​ប្រដៅ ស្ដី​ប្រដៅ​ឲ្យ​ហាត់​រៀន, ប្រដៅ​ឲ្យ​បាន​បទ, ស្ដី​ប្រដៅ​ញឹក​ញយ​ឲ្យ​ដឹង​កិច្ចការ​ឬ​វត្ត​ប្រតិបត្តិ​ផ្សេង​ៗ (ម. ព. ប្រិត ផង) ។

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ អៀន ថា : អៀន​បៀន គឺ​អៀន​មូរ​មុខ, ក្រអឹម​ក្រអៀម ។