ផគ្គុនី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ផាក់-គុនី បា.; សំ. ( ន. ) (ផាល្គុនី) ឈ្មោះ​ផ្កាយ​មួយ​ប្រភេទ : ផ្កាយ​ផគ្គុនី ។