ផរុសវាចា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ផៈរុសៈវាចា ឬ--វាត បា.; សំ. ( ន. ) (បរុឞវាច៑, បរុឞវាចា ឬ បរុឞវាទ) សម្ដី​អាក្រក់ ឬ​ពាក្យ​ទ្រគោះ, ពាក្យ​ទ្រគោះ​បោះ​បោក, ពាក្យ​គ្រោតគ្រាត (ម. ព. វចី​ទុច្ចរិត ផង) ។ ផរុស​វាទ