ផរុសសព្ទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ផៈរុសៈ-ស័ប ឬ ប៉ៈ- បា.; សំ. ( ន. ) (ផរុស + សទ្ទ; បរុឞឝព្ទ) សូរ​សព្ទ​អាក្រក់​​គឺ​ពាក្យ​ទ្រគោះ, ពាក្យ​ជេរ, ប្រទេច ដែល​ឮ​ខ្លាំង​ៗ​រឿយ​ៗ​មិន​ដាច់​សូរ (សរសេរ បរុស​សព្ទ ជិត​ដើម​កំណើត​ពាក្យ​សំស្ក្រឹត​ជាង) ។ បរុស​សព្ទ