ផលគុណកាតេស៊្យាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (គណិតវិទ្យា) ផលគុណដេកាត Cartesian product, produit Cartesian សំណុំមួយដែលបង្កើតឡើងពីសំណុំពីរដែលបានឱ្យ ហើយមានគ្រប់ធាតុជាគូមានលំដាប់ដែលធាតុទី១នៃគូនីមួយៗយកពីសំណុំទី១ និងធាតុទី២ យកពីសំណុំទី២នោះ។ ឧ.: បើសំណុំ A = {1 , 2} និង B= {2 , 3 , 5} នោះផលគុណដេកាត នៃ A និង B គឺ A x B = {(1 , 2), (1 , 3), (1 , 5), (2 , 2), (2 , 3), (2 , 5)}។