ផលធៀប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(គណិតវិទ្យា) ratio, rapport ការប្រៀបធៀបផលចែក សមាមាត្រនៃចំនួន ទំហំ បរិមាណ ឬកន្សោមពីរ ឬច្រើន។ ផលធៀបអាចសរសេរជាទម្រង់ ប្រភាគ និងទម្រង់ចុចពីរ។ ឧទាហរណ៍ ក- ២5/97 = 25/97 = 25:97។ ខ- ផលធៀបនៃក្មេងប្រុស ៣ នាក់ ទៅនឹងក្មេងស្រី២នាក់ក្នុងថ្នាក់មួយគឺ 3/2 = 3:2។ គ-ផលធៀបនៃជ្រុងរបស់ការ៉េមួយទៅនឹងអង្កត់ទ្រូងវាគឺ 1:V2។