ផល្គុន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ផគ្គុណ) ។