ផស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​ធ្វើ​អ្វី​ៗ​ដែល​ប៉ោង, ដែល​ស្រួយ​បែក​ឬ​ទង្គិច, ប៉ះ​គ្នា​ជាដើម ។