ផាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ផាង ឧ.) ។