ផឹក

ពីWiktionary

( កិ. ) លេប​ទឹក : ផឹក​ទឹក, ផឹក​ថ្នាំ, ផឹក​សុរា ។ ផឹក​ស៊ី ឬ ស៊ី​ផឹក ស៊ី​និង​ផឹក, ជប់​លៀង ។