ផុស្សតី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ផុស-សៈដី ( ន. ) នាម​ព្រះ​នាង​ទេវី​ជា​ព្រះ​មាតា​នៃ​ព្រះ​វេស្សន្តរ​ក្នុង​វេស្សន្តរ​ជាតក (មហា​ជាតក៍) : ព្រះ​នាង​ផុស្សតី ជា​ព្រះ​អគ្គ​មហេសី​នៃ​ព្រះ​បាទ​ស្រី​សញ្ជ័យ...។ មហា​ជាតក៍​ប្រែរយ​ប្រើ​ក្លាយ​ជា សុបារសុបតី ឬ សុបារសបតី ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ណាស់​អំពី​បាលី​មហា​វេស្សន្តរ​ជាតក ។