ផូក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) (ផូក អ. ថ. ភូក ប្រើ​ជា កិ. “ចង...”) ចំណង, កណ្ឌ, ខ្សែ (ចំពោះ​តែ​សាស្ត្រា​ស្លឹក​រឹត) : សាស្ត្រា​មួយ​ផូក គឺ​សាស្ត្រា ១ កណ្ឌ ឬ ១ ខ្សែ ។