ផូង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​ទះ, គោះ, លាន់, បែក, ផ្ទុះ ជាដើម ។ ផូង​ផាង សូរ​ឮ​ផូង​ផង​ផាង​ផង​លាយ​ច្រឡំ​គ្នា ។ ស្ដី​ឲ្យ​ផូង​ៗ ស្ដី​ថា​ឲ្យ​ពេញ​មាត់​ពេញ​សំឡេង​ឥត​​សំចៃ ឥត​កោត​ញញើត ។