ផូរផង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) ត្រចង់, ប្រផូរ, បំព្រង, ឥត​មន្ទិល : មុខ​ផូរផង់, ចិត្ត​ផូរ​ផង់ ។