ផេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចិ. ( ន. ) ឈ្មោះ​ជញ្ជីង​មួយ​ប្រភេទ​សម្រាប់​ជាង​មាស : ជញ្ជីង​ផេង ។