ផែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដំ​ឬ​វាយ​ប៉ាត​ឲ្យ​ស្ដើង​ឲ្យ​រីក​ចេញ​ទំហំ : ផែ​ប្រាក់, ផែ​មាស ។

( ន. ) រាន​ឬ​ក្បូន​អណ្ដែត​ទឹក​ចត​ចង​នៅ​នឹង​ក្នុង​កន្លែង​មួយ សម្រាប់​អែប​នាវា​ឲ្យ​ងាក​ចុះ​ឡើង : ផែ​កប៉ាល់ ។ ផ្ទះ​អណ្ដែត​ទឹក : ផ្ទះ​ផែ ។ ព្រះ​ដំណាក់​ផែ ឬ ដំណាក់​ផែ ដំណាក់​អណ្ដែត​ទឹក សម្រាប់​ព្រះ​រាជា​ទ្រង់​ចុះ​គង់​ក្រសាល តាម​កាល​រដូវ ។

( ន. ) ឈ្មោះ​ល្បែង​បៀ​មួយ​ប្រភេទ : លេង​ផែ, បៀ​ផែ, ឈ្នះ​ផែ ។