ផែន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បន្ទះ, ផ្ទាំង : ផែន​ស្ករ, ស្ករ​ត្នោត ១ ផែន, ផែន​ស្វាយ ។ ផែន​ក្ដារ បន្ទះ​ក្ដារ ។ ផែន​ដី ផ្ទៃ​ដី, ផ្ទៃ​ដី​ទាំងមូល (ម. ព. ពសុធា ផង) ។ ផែន​ពិភព ឬ ភព​ផែន ពិភព​លោក​ទាំងមូល ។

ស. ( ប. ) (េផេន អ. ថ. ផែន ន. “បែប”) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ បែប ថា : បែប​ផែន គឺ​បែប​គំរូ, បែប​យ៉ាង, បែប​ភាព ។