ផែនការគ្រួសារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

family planning, planning familial/planification familiale គម្រោងឱ្យមានកូនតាមគោលបំណង ដូចជា ការពន្យារកំណើត ការអប់រំសុខភាព ការទប់កំណើត ជាដើមដើម្បី កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពម្ដាយ និង កូនព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ។